Behandlinger som utføres av NAV i Aa-registeret

Bytte av arbeidsforholdsID - matching

Det skjer at arbeidsgivere bytter arbeidsforholdsID for en arbeidstakers arbeidsforhold, selv om arbeidsforholdene egentlig er de samme. Det skjer f.eks ved bytte av lønns- og personalsystem eller bytte av lønnsfirma. Når NAV mottar arbeidsforhold med en ID en måned og tilsvarende arbeidsforhold for samme person i påfølgende måned hvor arbeidsforholdsIDen er ulik, blir det foretatt en vurdering om arbeidsforholdet er såpass identisk at det er snakk om det samme arbeidsforholdet. Ved høy nok score blir arbeidsforholdet matchet med det som er rapportert tidligere. Da vil OTP motta arbeidsforholdet med tidligere oppgitte arbeidsforholdsID i «idHisotrikk» og sist rapporterte ID i «arbeidsforholdsID». Samtidig vil det fremgå en varslingskode (AAAA) som forteller at arbeidsforholdsIDen er matchet mot en tidligere rapportert ID.

Dersom arbeidsforholdene har såpass ulike dataelementer at det ikke gir høy nok score blir det først rapporterte arbeidsforholdet stående og får påført en maskinell sluttdato etter 3 måneder (se mer maskinelt opphør av arbeidsforhold under). Det sist rapporterte arbeidsforholdet leveres med ny rapportert ID.

Bytte av permisjonsID/PermitteringsID - Matching

Det skjer at arbeidsgivere bytter permisjonsID eller permitteringsID for en arbeidstakers permisjoner/permitteringer, selv om permisjonen/permitteringen egentlig er de samme. Det skjer f.eks ved bytte av lønns- og personalsystem eller bytte av lønnsfirma. Når NAV mottar en permisjon med en ID en måned og en permisjon for samme person i påfølgende måned hvor permisjonsIDen er ulik, blir det foretatt en vurdering om permisjonen er såpass identisk at det er snakk om den samme permisjonen. Ved høy nok score blir permisjonen matchet med det som er rapportert tidligere. Da vil pensjonsinnretningen motta permisjonen med sist rapporterte ID samtidig som det vil fremgå en varslingskode (BBBB) som forteller at permisjonsIDen er matchet mot en tidligere rapportert ID.

Dersom permisjonene har såpass ulike dataelementer at det ikke gir høy nok score blir det først rapporterte permisjonen stående og får påført en maskinell sluttdato etter 3 måneder. Det sist rapporterte permisjonen leveres med ny rapportert ID.

Maskinelt opphør av arbeidsforhold/permisjoner/permitteringer

Det forekommer at arbeidsgivere rapporterer arbeidsforhold i en til flere måneder for en arbeidstaker, men hvor de slutter å rapportere arbeidsforholdet i påfølgende måned(er). I slike tilfeller foretar a-ordningen et sanksjoneringsløp overfor opplysningspliktige siden rapporteringsplikten ikke er oppfylt. I de fleste tilfeller korrigerer arbeidsgivere ved å enten bekrefte arbeidsforholdet med samme eller endrede dataelementer, eller setter en sluttdato for arbeidsforholdet. Dersom opplysningspliktig ikke bekrefter arbeidsforholdet eller melder sluttdato på arbeidsforholdet i løpet av de tre påfølgende månedene etter at arbeidsforholdet sist var bekreftet, setter NAV en maskinell sluttdato til siste dag i måneden hvor arbeidsforholdet sist ble bekreftet. Her vil pensjonsinnretningen motta varslingskoden XXXX

Dersom en opplysningspliktig går konkurs og det finnes ansatte uten sluttdato på konkurstidspunktet i virksomheten, setter NAV en maskinell sluttdato på arbeidsforholdene. Sluttdatoen som benyttes er konkursåpningsdatoen, og denne settes dagen etter at konkursen er åpnet. Pensjonsinnretningen vil da motta varslingskoden YYYY.

Det forekommer at arbeidsgivere rapporterer permisjoner/permitteringer i en til flere måneder for en arbeidstaker, men hvor de slutter å rapportere permisjonen/permitteringen i påfølgende måned(er). Dersom opplysningspliktig ikke bekrefter permisjonen/permitteringen eller melder sluttdato i løpet av de tre påfølgende månedene etter at permisjonen/permitteringen sist var bekreftet, setter NAV maskinell sluttdato til siste dag i måneden hvor permisjonen/permitteringen sist ble bekreftet. Her vil pensjonsinnretningen motta varslingskoden ZZZZ eller QQQQ.

Dersom NAV har satt en maskinell sluttdato og arbeidsgiver på et senere tidspunkt rapporterer reel sluttdato eller bekrefter at arbeidsforholdet fortsatt er aktivt (sluttdatoen ikke gjelder), vil varselet fjernes og opplysningene fremkomme slik arbeidsgiver har rapportert.

Gjenbruk av arbeidsforholdsID - Overlappende ansettelsesperioder

Det finnes arbeidsgivere som rapporterer arbeidsforhold for en ansatt med arbeidsforholdsID X med startdato 1.1.2020 og en sluttdato 31.3.2020. Dersom det går en måned imellom og arbeidsgiveren rapporterer samme person med samme arbeidsforholdsID X med startdato 1.5.2020 blir begge arbeidsforholdene lagret i Aa-registeret uten å bli matchet eller at startdatoen blir flyttet. Dette for å sikre at arbeidstakeren ikke mister arbeidsforholdsperioder uforvarende. Her vil pensjonsinnretningene få oppgitt begge arbeidsforholdene.

Dersom samme arbeidsgiver på et senere tidspunkt rapporterer enda et arbeidsforhold for samme person og med samme arbeidsforholdsID X hvor startdatoen er 15.03.2020 blir ikke arbeidsforholdet registrert i Aa-registeret pga at vi ikke vet hvordan dataene skal forstås. I dette tilfellet vil vi gi en varslingskode XXYY for å fortelle at vi har mottatt arbeidsforhold for personen som ikke er tatt inn i Aa-registeret.