Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Kodeverk

For dataelementer som har et kodeverk knyttet til seg vil både kode og kodebeskrivelse/term inngå i APIene fra NAV. Det vil si at det ikke er behov for å hente kodebeskrivelse fra egne løsninger.

Oversikt

Tabellene under viser en oversikt over de fleste kodene som er benyttet i Aa-registeret.

Ansettelsesform

Kode Beskrivelse Gyldig fra Gyldig til
fast Fast ansettelse 01.06.2020 31.12.9999
midlertidig Midlertidig ansettelse 01.06.2020 31.12.9999

Arbeidsforholdstyper

Kode Beskrivelse Gyldig fra Gyldig til
forenkletOppgjoersordning Forenklet oppgjørsordning 01.01.2014 31.12.9999
frilanserOppdragstakerHonorarPersonerMm Frilansere/oppdragstakere, styremedlemmer, folkevalgte, personer som innehar tillitsverv, fosterforelder, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn 01.01.2014 31.12.9999
maritimtArbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold 01.01.2013 31.12.9999
ordinaertArbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold 01.01.2013 31.12.9999
pensjonOgAndreTyperYtelserUtenAnsettelsesforhold Pensjoner og andre typer ytelser, uten ansettelsesforhold, dekning fra lønnsgaranti ordning og konkursbo, personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger (eks Varig tilrettelagt arbeid VTA), mv. 01.01.2014 31.12.9999

Arbeidstidsordninger

Kode Beskrivelse Gyldig fra Gyldig til
andreSkift Andre skift 01.01.2019 31.12.9999
doegnkontinuerligSkiftOgTurnus355 Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid (35,5 t/u) 01.01.2013 31.12.9999
helkontinuerligSkiftOgAndreOrdninger336 Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u 01.01.2013 31.12.9999
ikkeSkift Ikke skift 01.01.2013 31.12.9999
offshore336 Arbeid offshore (33,6 t/u) 01.01.2013 31.12.9999
skift365 Skiftarbeid (36,5 t/u) 01.01.2013 31.12.9999

Fartsområder

Kode Beskrivelse Gyldig fra Gyldig til
innenriks Innenriks 01.01.2013 31.12.9999
utenriks Utenriks 01.01.2013 31.12.9999

Permisjon & Permittering

Kode Beskrivelse Gyldig fra Gyldig til
permisjon Permisjon 01.01.2014 31.12.9999
permisjonMedForeldrepenger Permisjon med foreldrepenger 01.01.2018 31.12.9999
permisjonVedMilitaertjeneste Permisjon ved militærtjeneste 01.01.2018 31.12.9999
permittering Permittering 01.01.2014 31.12.9999
utdanningspermisjon Utdanningspermisjon 01.01.2018 31.12.9999
velferdspermisjon Velferdspermisjon 01.01.2018 31.12.9999

Sluttårsaker

Kode Beskrivelse Gyldig fra Gyldig til
arbeidsforholdetSkulleAldriVaertRapportert Arbeidsforholdet skulle aldri vært rapportert 01.06.2020 31.12.9999
arbeidsgiverHarSagtOppArbeidstaker Arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker 01.06.2020 31.12.9999
arbeidstakerHarSagtOppSelv Arbeidstaker har sagt opp selv 01.06.2020 31.12.9999
byttetLoenssystemEllerRegnskapsfoerer Byttet lønnssystem eller regnskapsfører 01.06.2020 31.12.9999
endringIOrganisasjonsstrukturEllerByttetJobbInternt Endring i organisasjonsstruktur eller byttet jobb internt 01.06.2020 31.12.9999
kontraktEngasjementEllerVikariatErUtloept Kontrakt, engasjement eller vikariat er utløpt 01.06.2020 31.12.9999

Skipsregistre

Kode Beskrivelse Gyldig fra Gyldig til
nis Norsk Internasjonalt Skipsregister 01.01.2013 31.12.9999
nor Norsk Ordinært Skipsregister 01.01.2013 31.12.9999
utl Utenlandsk skipsregister 01.01.2013 31.12.9999

Skipstyper

Kode Beskrivelse Gyldig fra Gyldig til
annet Annet 01.01.2013 31.12.9999
boreplattform Boreplattform 01.01.2013 31.12.9999
turist Turistskip 01.01.2013 31.12.9999

Varslingskoder

Kode Beskrivelse Gyldig fra Gyldig til
AFIDHI Arbeidsforholdet har id-historikk 01.05.2020 31.12.9999
ERKONK Arbeidsgiver har gått konkurs. NAV har satt samme sluttdato som konkursåpningsdato i Konkursregisteret. 01.08.2019 31.12.9999
ERKONK Sluttdato satt av NAV. Arbeidsgiver har gått konkurs. Sluttdato er samme dato som konkursåpningsdato i Konkursregisteret. 01.01.2017 31.07.2019
EROPPH Sluttdato satt av NAV. Arbeidsgiver er opphørt i Enhetsregisteret. Sluttdato er satt til datoen foretaket er opphørt. 01.01.2017 31.07.2019
EROPPH Foretaket er opphørt i Enhetsregisteret. NAV har satt samme sluttdato som datoen foretaket opphørte i Enhetsregisteret. 01.08.2019 31.12.9999
ERVIRK Sluttdato satt av NAV. Foretaket er overdratt til annen juridisk enhet. Sluttdatoen er satt til dato for overdragelse. 01.01.2017 31.07.2019
ERVIRK Foretaket er overdratt til en annen juridisk enhet. NAV har satt samme sluttdato som datoen da foretaket ble overdratt i Enhetsregisteret. 01.08.2019 31.12.9999
IBARBG Arbeidsgiver har ikke bekreftet arbeidsforholdet. NAV har satt sluttdato til siste dato i den kalendermåneden arbeidsgiveren sist bekreftet arbeidsforholdet. 01.08.2019 31.12.9999
IBARBG Sluttdato satt av NAV. Arbeidsforholdet har ikke blitt bekreftet. Sluttdato er siste dato i kalendermåneden som arbeidsforholdet er bekreftet. 01.01.2017 31.07.2019
IBKAOR Sluttdato satt av NAV. Arbeidsforholdet er ikke bekreftet gjennom a-ordningen. Sluttdato er satt til 31.12.2014. 01.01.2017 31.12.9999
IBPPAG Arbeidsgiver har ikke bekreftet permisjon/permitteringen. NAV har satt sluttdato til siste dato i den kalendermåneden arbeidsgiveren sist bekreftet opplysningen. 01.05.2020 31.12.9999
NAVEND NAV har opprettet eller endret arbeidsforholdet 01.05.2020 31.12.9999
PPIDHI Permisjonen/Permitteringen har id-historikk 01.05.2020 31.12.9999

Yrkeskoder

For yrkeskoder se yrkeskatalogen