Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Tolkning av arbeidstid i Aa-registeret

Arbeidstiden som rapporteres til a-ordningen og Aa-registeret er den avtalte stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen. Den avtalte arbeidstiden rapporteres som «Stillingsprosent» og «Antall timer en full stilling tilsvarer». Sammen gir disse to opplysningene informasjon om hvor mange timer en person har avtalt å arbeide per uke. Opplysningene er obligatorisk å rapportere for alle ordinære og maritime arbeidsforhold, og frivillig å oppgi for frilansere.

I tillegg henter Aa-registeret inn og presenterer informasjon om «Antall timer for timelønnet» fra inntektsdelen av a-meldingen. Dette er antall utbetalte timer som rapporteres sammen med kontantytelsen «timelønn».

Arbeidstiden som presenteres i Aa-registeret er en kombinasjon av avtalt arbeidstid og deler av den utbetalte arbeidstiden, den som er utbetalt som timelønn.

Fra veiledningen i a-ordningen:

“Oppgi stillingsprosent knyttet til fastlønnen. Det den ansatte måtte arbeide utover avtalt stillingsprosent og som lønnes med timelønn skal ikke regnes med i stillingsprosenten. Oppgi timer sammen med kontantytelsen timelønn for delen som blir betalt med timelønn.”

Som oftest er fastlønnen knyttet til den avtalte stillingsprosenten, timene knyttet til timelønnen kommer i tillegg. Men det er ikke alltid en sammenheng mellom den avtalte arbeidstiden som rapporteres til Aa-registeret og hvordan lønnen utbetales. Mange som har avtalt fast arbeidstid får hele eller deler av lønnen utbetalt som timelønn.

Det er en utfordring å tolke arbeidstiden i Aa-registeret når arbeidsgiver oppgir både stillingsprosent og timer, og stillingsprosent er mindre enn 100%: + • Er da stillingsprosenten med eller uten timene? + • Om det også utbetales fastlønn, må det ses i sammenheng

Ved kombinasjon av fastlønn og timelønn er som oftest stillingsprosenten knyttet til fastlønn, mens timene kommer i tillegg.

Opptjeningsperiode knyttet Timer for timelønnet

I a-meldingen kan det oppgis informasjon om opptjeningsperiode for timelønn. Men dette er ikke en obligatorisk opplysning.

Opptjeningsperioden gir informasjon om når lønnen er opptjent/timene er arbeidet. Lønnen kan være opptjent i en annen periode enn måneden a-meldingen gjelder for. NAV bruker informasjon om opptjeningsperiode til å vurdere rettigheter og plikter.

I veiledningen til a-ordningen står det at om lønnen som rapporteres er opptjent over flere måneder, skal opptjeningsperioden og beløpet deles opp, slik at hver utbetaling /opptjeningsperiode faller innenfor en kalendermåned. Ikke alle som rapporterer følger dette prinsippet.

Siden opptjeningsperiode ikke er obligatorisk blir den i en del tilfeller ikke utfylt. Et alternativ er å tolke timene som opptjent i rapporteringsmåneden i slike tilfeller. Men hver enkelt konsument av data fra Aa-registeret må selv vurdere hvordan de skal tolke timer for timelønn som har blank opptjeningsperiode.

Mer om timelønn og opptjeningsperiode finner du i veiledningen til a-ordningen: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/timelonn/

Siste dato for endring av stillingsprosent

Angir datoen stillingsprosenten sist ble endret. Første gang arbeidsforhold rapporteres skal siste dato for endring av stillingsprosent og startdato være lik.

Eksempel: Fatima endrer arbeidsavtalen 10. februar fra 100 til 80 prosent stilling. I a-meldingen for februar oppgir arbeidsgiveren stillingsprosent 80 og 10. februar som «dato for endring av stillingsprosent».

Mer om siste dato for endring av stillingsprosent finner du i veiledningen til a-ordningen: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/siste-dato-for-endring-av-stillingsprosent/