Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Dataelementer fra Aa-registeret

Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Arbeidsforhold Beskriver de statiske opplysningene i arbeidsforholdet. arbeidsforhold    
ArbeidsforholdID Identifikator for hvert arbeidsforhold en arbeidstaker har id id Tekst
Arbeidsforholdtype Angivelse av type arbeidsforhold:
- Ordinært
- Maritimt
- Frilansere
- Forenklet oppgjørsordning
type kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Arbeidstaker eller frilanser Arbeidstakerens ID fødselsnummer eller D-nummer arbeidstaker ident fødselsnummer eller D-nummer på arbeidstaker (11 siffer)
Arbeidssted Lokal enhet hvor arbeidstakeren jobber. Underenhet for organisasjon. Person for personlig arbeidsgiver. arbeidssted type
ident
Underenhet ID: organisasjonsnummer (9 siffer) Person ID: fødselsnummer, D-nummer (11 siffer)
Opplysningspliktig Juridisk ansvarlig for arbeidsforholdet:
- Hovedenhet for organisasjon
- Person for personlig arbeidsgiver”
opplysningspliktig type
ident
Hovedenhet ID:
Organisasjonsnummer (9 siffer)
Person ID: fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)”
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Ansettelsesperiode   ansettelsesperiode    
Startdato for arbeidsforholdet Dato for når arbeidsforholdet starter startdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Sluttdato for arbeidsforholdet Dato for når arbeidsforholdet sluttet sluttdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Sluttårsak Beskriver årsaken til at arbeidsforholdet er avsluttet sluttaarsak kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Varsel Varsel når NAV har foretatt maksinell opphør av arbeidsforholdet varsling kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Ansettelsesdetaljer Beskriver dataelementer i arbeidsforholdet som kan endres og dermed ha historikk. ansettelsesdetaljer    
Type ansettelsesdetaljer Angivelse av type ansettelsesdetaljer:
- Ordinært
- Maritimt
- Frilanser
- Forenklet oppgjørsordning
type   Tekst
Arbeidstidsordning Beskriver hva som er avtalt om når på døgnet arbeidet skal utføres:
- ikke skift
- skiftarbeid – 36,6 t/u
- arbeid offshore – 33,6 t/u
- døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid – 35,5 t/u
- helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u
arbeidstidsordning kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Ansettelsesform Beskriver om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig ansettelsesform kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Yrkesbeskrivelse Beskriver hva arbeidstakeren jobber som.
Styrk-koder benyttes, se SSB
yrke kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Antall timer pr uke som en full stilling tilsvarer Beskriver antall timer per uke som en full stilling tilsvarer antallTimerPrUke   Numerisk
Avtalt stillingsprosent Beskriver hva som er avtalt stillings% avtaltStillingsprosent   Numerisk
Dato for endring av stillingsprosent Dato for når stillingsprosenten sist er endret sisteStillingsprosentendring   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Dato for siste lønnsendring Dato for når arbeidstakeren sist fikk endret lønn sisteLoennsendring   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Tilleggsopplysninger for maritime arbeidsforhold: Merk: Maritime arbeidsforhold som ble rapportert før a-ordningen har mangelfulle tilleggsopplysingene.      
Skipsregister Skipsregister som et fartøy eller en flyttbar innretning er registrert i:
- NOR (Norsk Ordinært skipsregister)
- NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister)
- UTLA (Utenlandsk registrert fartøy)
skipsregister kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Fartøystype Type fartøy eller innretning:
- turistskip
- boreplattform
- annet
fartoeystype kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Fartsområde Fartsområdet skipet går i:
- innenriksfart
- utenriksfart
fartsomraade kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Rapporteringsmåneder   rapporteringsmaaneder    
Startmåned for rapportering Startmåned for rapportering fra   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM
Sluttmåned for rapportering Sluttmåned for rapportering til   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Permisjoner   permisjoner    
PermisjonId Id for permisjonen id   Tekst
Startdato for permisjonen Startdato for permisjonen startdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Sluttdato for permisjonen Sluttdato for permisjonen sluttdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Permisjonsprosent Størrelsen på permisjonen angitt i prosent prosent   Numerisk
Permisjonstype Permisjonstyper som finnes i dag:
- Permisjon med foreldrepenger
- Permisjon ved militærtjeneste
- Utdanningspermisjon
- Velferdspermisjon
type kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Permisjon varsel Varsel ved matching eller maskinell satt sluttdato varsling kode<brbeskrivelse Tekst
Tekst
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Permitteringer   permitteringer    
PermitteringsId Id for permitteringen id   Tekst
Startdato for permitteringen Startdato for permitteringen startdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Slutttdato for permitteringen Slutttdato for permitteringen sluttdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Permitteringsprosent Størrelsen på permitteringen angitt i prosent prosent   Numerisk
Permitteringstype Permitteringstyper som finnes i dag:
- Permittering
type kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Permittering varsel Varsel ved matching eller maskinell satt sluttdato varsling kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Timer med timelønn   timerMedTimeloenn    
Antall timer Antall timer rapportert sammen med kontantytelsen «timelønn» i a-meldingen antall   Numerisk
Startdato Startdato for opptjeningsperioden startdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Sluttdato Sluttdato for opptjeningsperioden sluttdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Rapporteringsmåned Måneden opplysningene er rapportert, men behøver ikke være knyttet til opptjeningsperiode. rapporteringsmaaned   ÅrMåned, format (ISO-8601): yyyy-MM
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Utenlandsopphold   utenlandsopphold    
Landkode Landkode for opptjent inntekt land kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Startdato Startdato for opptjeningsperioden startdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Sluttdato Sluttdato for opptjeningsperioden sluttdato   Dato, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd
Rapporteringsmåned Måneden opplysningene er rapportert, men behøver ikke være knyttet til opptjeningsperiode. rapporteringsmaaned   ÅrMåned, format (ISO-8601): yyyy-MM
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
ID-historikk for arbeidsforholdet   idHistorikk    
Tidligere ID for arbeidsforholdet Tidligere arbeidsforholdIDer på grunn av matching id   Tekst
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Varsler En liste med varsler som forekommer på ulike entiteter i arbeidsforholdet. varsler    
Varseltilhørighet Angir hva varselet er knyttet til:
- arbeidsforhold
- ansettelsesperiode
- permisjon
- permittering
entitet   Tekst
Varsel Varsel av aktuell entiet, se over varsling kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Rapporteringsordning        
Rapporteringsordning Om arbeidsforholdet er rapportert til a-ordningen eller før a-ordningen rapporteringsordning kode
beskrivelse
Tekst
Tekst
Dataelement Forklaring/kommentar Begreper i teknisk dokumentasjon Feltbeskrivelse Format
Datoer        
Dato opprettet Dato for når arbeidsforholdet er registrert i Aa-registeret opprettet   Tidspunkt, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd’T’HH:mm[:ss[.SSSSSSSSS]]
Dato sist bekreftet Dato for når arbeidsforholdet sist er bekreftet av arbeidsgiver sistBekreftet   Tidspunkt, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd’T’HH:mm[:ss[.SSSSSSSSS]]
Dato sist endret Dato for når det sist er foretatt endringer i dataelementer i Aa-registeret.

Merk: arbeidsforhold rapportert før a-ordningen har ikke denne datoen satt
sistEndret   Tidspunkt, format (ISO-8601): yyyy-MM-dd’T’HH:mm[:ss[.SSSSSSSSS]]