Psykisk helse

I definisjoner av nedsatt funksjonsevne inngår ofte psykiske lidelser og vansker. Det betyr at den psykiske helsen blant funksjonshemmede generelt vil være dårligere enn for befolkningen generelt. Også blant personer med andre typer funksjonsnedsettelser er psykiske vansker mer utbredt.

Psykisk helse blant unge

Helsetilstand er et sammensatt begrep og innebærer ikke kun den fysiske helsen, men også den psykiske helsen. Flertallet av barn og unge i Norge, 9 av 10, oppgir at de er fornøyde eller svært fornøyde med livet og at de trives på skolen. Men en økende andel oppgir å ha å ha psykiske plager.

Ungdata kartlegger symptomer på angst og depresjon gjennom seks spørsmål, som er hentet fra Hopkins Symptom Checklist, som er et kartleggingsverktøy for angst og depresjon. ​ De som i gjennomsnitt krysser av for «ganske mye plaget» eller mer regnes for å ha høyt nivå av psykiske plager. Hos gutter har andelene med høyt nivå av plager ligget stabilt rundt 6 prosent i årene 2011-2016. Hos jenter har tilsvarende andel økt fra 15,9 prosent i 2011 til 19,7 prosent i 2016.

Psykisk helse blant voksne

Psykiske vansker er utbredt i den norske befolkningen, og mellom 30 % og 50 % vil kvalifisere for en psykiatrisk diagnose én eller flere ganger i løpet av livet.

  • Nesten to av 10 barn og unge i befolkningen har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager.
  • En av fire med nedsatt funksjonsevne har vært hos psykolog siste året.
  • Halvparten av personer med nedsatt funksjonsevne har betydelige psykiske vansker.
  • En analyse utgitt av SSB i 2010 viste at det var klare forskjeller mellom befolkningen generelt og personer med nedsatt funksjonsevne i en rekke tilstander som kan knyttes til sinnsstemningen:
  • I overkant av 70 % i befolkningen og 40 % blant personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at de har følt seg glade mye av tiden i en fireukersperiode. Det er liten forskjell mellom menn og kvinner.
  • Følelse av rastløshet og nervøsitet er langt mer utbredt blant personer med nedsatt funksjonsevne enn blant befolkningen generelt.
  • I overkant av 1 % av befolkningen oppga å ha vært ganske mye eller veldig plaget av tanker om å ta sitt eget liv. Blant personer med nedsatt funksjonsevne hadde hele 6 % vært plaget med tilsvarende tanker.
  • 15 % av personer med nedsatt funksjonsevne sa de benyttet depresjonsmedisiner daglig, mens tilsvarende i befolkningen var ca. 4 %.

Kilde: Bufdir (ekstern lenke) - her finner du mer utdypende og god informasjon om dette temaet.